+84 28 5431 8840

Catena Alta, Cabernet Sauvignon

  • Giống nho: 90% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
  • Độ cồn: 14 %
  • Độ Acid: 7 grams/liter
  • Độ pH: 3.46
  • Rượu không lọc