+84 28 5431 8840

Catena Alta, Malbec

  • Giống nho: 100% Malbec
  • Độ cồn: 14 %
  • Độ acid: 6.5 grams/liter
  • Độ pH: 3.53
  • Rượu chưa lọc

Sản phẩm liên quan