+84 28 5431 8840

Catena, Malbec

  • Giống nho: 100% Malbec
  • Độ cồn: 13.7%
  • Độ acid: 5.6 grams/liter
  • Độ pH: 3.68

Sản phẩm liên quan